Welcome to the School of Ocean and Earth Science, Tongji University

List of Staff

List of Staff


Professors

Jingong Cai*

Hao Cheng*

Liangguo Dong*


Daidu Fan*Qiang Fu*


Jianhua Geng*

Zhimin Jian*

Chunfeng Li*

Qianyu Li*


Zongting Liao*


Chuanlian Liu*

Tangyan Liu*

Zhifei Liu*

Xiaotong Peng*


Lijian Qi


Lei Shao*

Jun Tian*

Pinxian Wang*

Huazhong Wang*


Rujian Wang*


Chengyu Weng*

Jiansheng Wu*


Changhai Xu


Huiping Xu*


Fengli Yang*


Kai Yang*

Ruzeng Yang

Shouye Yang*

Peng Yu*

Xixi Zhao*

Guangfa Zhong*

Chuanlun Zhang*

Huaiyang Zhou*

Zuyi Zhou*


Associate Professor

Bing Chen

Huagen Chen

Jun Chen

Jinbin Cheng

Wei Huang

Li Li

Yuzhu Liu

Tingting Ma

Peng Wang

Zijun Wu

Mei Xue

Qunhui Yang

 Ting Yang

Yonghui Zhao


Lecturer

Hang Gao

Juan He

Xiangtong Huang

Fuwu Ji

Haiyan Jin

Jianru Li

Jiangtao Li

Rufu Qin

Shouting Tuo

Hu Wang

Wei Wang

Yanzhou Wang

Xin Xie

Xinbin Zhang

Yanwei Zhang

Jing Zhao

Zhengyu Zhou
Senior Engineer

Peifen Xia

Engineer

Yanli LIPeijun Qiao

Hui Wang

Wei Wang

Assitant Engineer

Xiaming Shi

 Zhengwei Wu

Changwei XuXiaoying JiangFeng LV
Juan Xu

Xiaofang Xu
Post-Doctor

Shamik Dasgupta

Changgui Gao

Li Chao

Zhenghua Liu

Wentao Ma

Chunyang Tan

Tingting Wang

Wenshen Xiao

Wei Xie

Yulong Zhao

Administrative Staff

Yuanshan Chen

Ling Ding

Yinghong Duan

Yu Lei

Mei Lin

Zhiwei Liu

Ying Ma

Shunsheng Qin

Xiaming Shi

Heping Wang

Fei Xu

Yuan Yuan

Li Zhang

Xin Zhou

Dongxia Zhu


Chair Professor

Jiasong Fang*

Jian Lin*返回原图
/